Rekrutacja

Kontakt w sprawie projektu

NEUROSEMPER

ul. Filomatów 4 lok. 9

42-200 Częstochowa

tel: 531 10 55 10

E-mail: biuro@neurosemper.pl

Dokumenty do pobrania

Formularz rekrutacyjny

I. Dane dziecka uczestniczki/uczestnika

Miejsce zamieszkania


Wykształcenie

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

Jestem osobą z niepełnosprawnością

* - w przypadku odpowiedzi twierdzącej, zachodzi potrzeba przedstawienia odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia

Jestem osobą niesamodzielną

* - Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego


II. Dane rodzica/opiekuna prawnego – uczestnika/uczestniczki
Miejsce zamieszkania


Wykształcenie

* - opcja ponadgimnazjalne - w tym wykształcenie średnie, technikum, szkoła zawodowa itp

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

Jestem osobą z niepełnosprawnością

* - w przypadku odpowiedzi twierdzącej, zachodzi potrzeba przedstawienia odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia

Jestem osobą niesamodzielną

* - Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

Status na rynku pracy


Spełniam co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Tak, spełniam co najmniej jedną z poniższych przesłanek, z tytułu:
Jestem osobą korzystającą ze świadczeń pieniężnych w ramach systemu pomocy społecznej

Jestem osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - Tak, spełniam co najmniej jedną z poniższych przesłanek, gdyż jestem osobą:
Jednocześnie nie posiadam prawa do:
Jestem osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332, z późn. zm.)

Jestem osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)

* - w przypadku odpowiedzi twierdzącej, zachodzi potrzeba przedstawienia zaświadczenia od kuratora ; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopię postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości

Jestem osobą przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.)

* - w przypadku odpowiedzi twierdzącej, zachodzi potrzeba przedstawienia zaświadczenia z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii

Jestem członkiem gospodarstwa domowego sprawującego opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z członków gospodarstwa nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)

Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Oświadczam, iż średni dochód netto za miesiąc, na osobę w rodzinie, za ostatnie 3 miesiące poprzedzające okres rekrutacji wynosi:

Jestem matką samotnie wychowującą dziecko/dzieci

* - dodatkowe kryterium

Jestem matką/ojcem więcej niż jednego dziecka z niepełnosprawnością

* - dodatkowe kryterium

Akceptacje/zgody na udział w projekcie, wyrażenie zgody na regulaminy ect.